Monthly Archives - marzec 2018

Rozwód

W polskim systemie prawnym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić jedynie na podstawie orzeczenia sądowego. Pozew o rozwód składa się do Sądu Okręgowego w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. (więcej…)

Czytaj więcej...