Zakres usług

Kancelaria świadczy  kompleksową pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym jak również podmiotom gospodarczym we wszystkich dziedzinach prawa, a w szczególności:

Prawo Cywilne

 • sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych,
 • prawo rzeczowe: ustanowienie służebności drogi koniecznej i innych służebności, służebność przesyłu, sprawy z zakresu ochrony własności i posiadania, odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, zasiedzenie nieruchomości, zasiedzenie służebności, zniesienie współwłasności i inne sprawy z zakresu prawa rzeczowego,
 • sprawy wieczysto księgowe,
 • sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń wydanych przez sądy państw obcych,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • zobowiązania: sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, roszczenia z tytułu zawartych umów, roszczenia o zapłatę, roszczenia wynikające z innych stosunków cywilnoprawnych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na osobie, odszkodowanie za zniszczone mienie, odszkodowanie za wyrządzoną szkodę majątkową, i inne sprawy z zakresu prawa zobowiązań,
 • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, sprawy związane z wykonaniem zapisu zwykłego i windykacyjnego,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze:
 • sprawy w zakresie stosunków pomiędzy małżonkami: o rozwód, separację unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, podział majątku wspólnego,
 • sprawy w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi: ustalenie pochodzenia dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, ustalenie sposobu sprawowania kontaktów rodziców z dziećmi,
 • sprawy z zakresu opieki i kurateli,
 • przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych,
 • przygotowywanie i wnoszenie środków zaskarżenia: zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga na czynności komornika, skarga na orzeczenie referendarza sądowego i innych środków zaskarżenia.

Prawo Karne

 • występowanie w charakterze obrońcy we wszystkich sprawach karnych i na każdym etapie postępowania karnego ( postępowanie przygotowawcze: śledztwo, dochodzenie, postępowanie sądowe, postępowanie kasacyjne, sprawy o wykroczenia,
 • reprezentacja w postępowaniu karnoskarbowym,
 • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym: sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, sprawy związane z wykonywaniem kary w ramach systemu dozoru elektronicznego,
 • reprezentacja pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zaskarżanie postanowień organów prowadzących postępowanie przygotowawcze ( umorzenie dochodzenie, śledztwa, odmowa wszczęcia ), występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i inne sprawy z zakresu prawa karnego.

Prawo Gospodarcze

 • wszystkie sprawy z zakresu prawa gospodarczego

Prawo Administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracyjnymi,
 • sporządzanie środków zaskarżenia od decyzji i postanowień wydanych przez organy administracyjne ( odwołanie, zażalenie),
 • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sprawy związane z ustaleniem prawa do emerytury i renty,
 • sporządzanie i wnoszenie środków zaskarżenia od orzeczeń organów emerytalnych i rentowych,
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy: sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy związane z odprawami, odszkodowaniami z tytułu wypadku przy pracy, dochodzenie roszczeń związanych z urlopami pracowniczymi, sprostowanie i wydanie świadectwa pracy, roszczenia związane z pracą w niekorzystnych warunkach i godzinach nadliczbowych, sprawy związane z wymiarem czasu pracy i systemem pracy, ustalenie istnienia i wygaśnięcia stosunku pracy, inne sprawy z zakresu prawa pracy.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po zapoznaniu się ze stanem sprawy i przed podjęciem współpracy, jest uzależnione od nakładu pracy, stopnia zawiłości sprawy i ewentualnych  kosztów dodatkowych – w szczególności kosztów dojazdu.